А-В       Г-Ж       З-Л       М-О       П-Т       У-Я 

Авал – менителнично поръчителство по търговското право, което се дава на трето лице, често банка за цялата или част от номиналната стойност на менителницата. Авал се дава от лице с доказана платежоспособност, с което се увеличава надеждността на менителницата и се улеснява нейното обръщение.

Авален Кредит – вид банкова гаранция, при която банката поема ангажимент за плащане в случай, че длъжникът, за когото тя гарантира, не извърши плащането по задължението си към получателя. За авалирането банката събира такса за обработка на документите и комисионна върху сумата, която авалира.

Авалист – лицето, което дава авал(поръчителство) по менителница, поемайки солидарна отговорност за изпълнението на менителничния дълг.
Авизо – писмено уведомление, което банките изпращат до клиентите си за настъпили изменения по сметките им, вследствие постъпления или плащания по тях.
Акредитив – форма на безналично плащане, при която банката може да гарантира за свой клиент, който е длъжник на друга институция.
Акредитивна сметка – банкова сметка за разплащане на клиента с трето лице, което има право да получи средствата при изпълнение на условията, поставени при откриване на акредитива
Акредитивни операции – операции, които обхващат откриването, промяната в условията на акредитиви, извършване на плащания от акредитивните сметки и закриването им
Акредитивно плащане – плащане, при което платецът упълномощава банката, обслужваща неговата сметка, да открие акредитив в полза на получателя срещу покритие от сметката на платеца. Банката предварително поставя условията, при които получателят може да получи сумата по акредитива
Активни операции – банкови операции, свързани с влагането (инвестирането) на придобитите чрез пасивните операции привлечени средства с цел реализиране на печалба за банката. Значителна част от активните операции на търговските банки се покриват с кредити, ценни книжа, финансови дълготрайни активи и други
Акцепт – изразено съгласие (разрешение) за изплащане на парични или стокови документи или поемане на гаранции за тяхното изплащане
Акцептант – платец, който нарежда да се задължи сметката му в банката, за да се извърши плащане
Акцептен Кредит – кредит, при който банката акцептира полица, при условие, че издателят притежава реална възможност да покрие полицата до падежа й. Най – често той се използва за финансиране на краткосрочно изпълнявани сделки на стоки в голям обем, при които срокът на плащане отговаря на срока на действие на банковия акцепт, така че полиците се погасяват от прихода на продажбата на финансираните стоки
Акции – ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на получаване на част от годишната печалба
Акционер – притежател на акции в акционерно дружество
Акционерно дружество – фирма, чиито капитал се образува от вноските на участниците с дялове. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно със сумата на притежаваните от тях акции
Акция на приносител – ценна книга, която не е регистрирана на името на собственика, който може да я продава или да иска дивидентите по нея при представяне в банката или фирмата
Анюитетна вноска – периодично плащане (месечно, тримесечно, шестмесечно, годишно), с което се издължава получен заем и дължимата лихва към него. Характерен е за погасителните вноски по жилищно-ипотечните заеми

Банка кореспондент – банка, която извършва услуги по банкови сделки и операции в страната и в чужбина, където ответната страна(банката, която ползва тези услуги) няма свои клонове, представителства или офиси

Банкиране – процесът на управление на банка, най-общо на нейните активни и пасивни операции с оглед реализиране на печалба и укрепване доверието на клиентите и акционерите й. Основни функции при банкирането са: приемане на депозити от клиенти; осигуряване на разплащанията между банките и техните клиенти; предоставяне на кредити и други финансови услуги
Банков кредит – заем, отпуснат от банка за определен период от време с конкретна цел срещу договорена лихва и съответно обезпечение
Банков маркетинг – пазарна стратегия от банка за определен период от време с конкретна цел срещу договорена лихва и съответно обезпечение
Банков надзор – контрол, упражняван от Централната банка върху дейността на търговските банки, както и върху дейността на клоновете на чуждестранните банки у нас. Централната банка изисква от тях да й предоставят всички счетоводни и други документи, както и информация за дейността им, извършва ревизии и други целеви проверки за предприемане на необходимите действия по отстраняване на нарушения в банковата дейност, които застрашават сигурността на поверените на банките парични средства и други ценности, затрудняват правилното осъществяване на банковите сделки или могат да причинят съществени вреди на националната икономика
Банкова печалба – разликата между получените приходи от лихви, такси, комисиони и други приходи от активните операции и разходите по привличане на средства, свързани с пасивните операции на банката
Банкова система на България – система от банки, която включва БНБ, търговските банки и банкови клонове, както и всички лица, получили лиценз за банкови сделки, който позволява водене на банкови сметки в полза на трети лица и извършване на посреднически операции по плащанията
Банкова сметка – сметката, която банката води за отчитане на пари и други ценности, вложени при нея от клиенти
Банкова тайна – професионална тайна, която не могат да разпространяват служителите на банките, членовете на управителните съвети и контролните органи на банката, длъжностните лица на Централната банка, ликвидаторите, както и всички лица, работещи за банката, освен ако са оправомощени за това. Те не могат да ползват за лично или за членовете на семействата им облагодетелстване с факти и обстоятелства, засягащи авоарите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката, които те са узнали при изпълнение на служебните си задължения
Банкови облигации – облигации, които се емитират от банките. Търсенето им зависи от стабилността и ликвидността на банката – емитент. Лихвите по тях се изплащат в сравнително кратки срокове. При ликвидация на банката притежателите им имат с предимство право на ликвидационна квота преди акционерите на дружеството
Банкови сделки – операции, извършвани от търговските банки като: приемане на пари от други лица на влог; предоставяне на парични заеми и акцептни кредити; покупката на менителници и записи на заповед; сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; приемане на влог за управление на ценности на други лица; покупката и продажбата на ценни книжа; поемане на поръчителство, гаранции и други обезпечения; извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица; комисионни и посреднически сделки по управлението на фондове за инвестиране на капитал и подпомагане и придобиване на дялове от вътрешни и международни инвестиционни фондове; придобиването на права по вземания за доставка на стоки или извършване на услуги и поемането на риска от евентуалното им неплащане
Банково регулиране – процес, при който се регулира дейността на търговските банки въз основа на прилагания от Централната банка инструментариум за осъществяване на целите на провежданата от нея парично – кредитна политика
Безкасови плащания
плащания, извършвани без налични пари, чрез чекове или с платежни нареждания за прехвърляне на съответни суми от сметката на платеца в дадена банка по сметката на получателя в същата или друга банка
Безнадеждни вземания – необслужвани (несъбираеми кредити), по които длъжникът е обявен в неплатежеспособност, ликвидация, или практически се намира в такова състояние
Безрискови активи – активи, които не се включват в рисковия компонент на банките. Безрисковите активи обхващат: паричните суми в брой или по сметки в БНБ, разплащателни сметки в банки, пътнически чекове, чекове за инкасиране и други, които без риск и незабавно могат да бъдат инкасирани в парични суми; вземания срещу правителството на България или БНБ; вземания срещу правителствата или централните банки на страните, установени като безрискови от БНБ; вземания срещу международни институции, установени от БНБ като безрискови
Безрискови международни институции – финансови и други институции, вземанията от които не носят риск за правителството и търговските банки на Република България. Според акт на БНБ такива институции са: Банката за международни плащания (БМП), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейска инвестиционна банка(ЕИБ), Комисията на Евросъюза, Международния валутен фонд(МВФ), Световната банка, и институциите от групата на Световната банка
Безсрочен влог – банков влог, който може да се тегли до поискване, т.е. без предупреждение
Безупречен платец – лице, вземанията срещу което са безрискови; банка или друго лице, което няма към банката просрочени суми, необслужени или реструктурирани кредити, нито е известно да дължи такива суми или кредити на други банки или на трети лица, не е обявено или обявявано в неплатежеспособност, срещу него или срещу негови имущества не е провеждано принудително изпълнение, а негови полици се приемат за рефинансиране от БНБ
Бенефициент – трета страна, в полза на която се сключва договор или възникват права по банкова сделка (превод, чек, акредитив)
Бизнес план – финансов план за развитие на дадена търговска банка като израз на стратегията, главните цели и мисията й. Основава се на предварителен анализ на вътрешната и външната среда (силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие) на търговската банка
БИСЕРА – банкова интегрирана система за електронни разплащания, организирана и регулирана от БНБ. Участници в разплащанията на територията на страната са всички български банки и техните клонове
Бордеро – служебен документ, издаван от банките на техните клиенти за отчитане на сделките и операциите им
БОРИКА – банкова организация за разплащания с използване на карти, създадена през 1993 година от УС на БНБ с цел изграждане на единна национална инфраструктура за обслужване на авторизацията и дейностите, свързани с плащания, инициирани чрез карти
Брутна продукция – цялата маса от материални ценности в стойностно изражение, произведени през определен интервал от време в дадено предприятие, фирма, отрасъл
БУС – банкови унифицирани стандарти, прилагани от българските банки по техните сделки и операции
Българска народна банка (БНБ) – Централната банка на Република България. Основната й задача е да въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. БНБ има изключителното право да емитира банкноти в страната. БНБ регурира и контролира дейността на търговските банки с оглед поддържане стабилността на банковата система в национален мащаб

Валута – парична единица, която стои в основата на паричната система(златна, сребърна, книжна и пр.). Обикновено под валута се разбират парите на една или друга страна
Валутен контрол – метод, чрез който Централната банка контролира обменния курс на лева спрямо чуждите валути от основния и допълнителен списък котировки и запазва националните си резерви в чужда валута, например чрез налагане на ограничения за износ на валута извън страната
Валутен курс – цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна
Валутен пазар – съвкупността от валутни операции на даден пазар или пазарна зона, извършвани в определен интервал от време
Валутен риск – възможните загуби за банката от колебанията в цените на валутите на международния пазар
Валутен СУАП(SWAP) – договор между две или повече страни, нуждаещи се от чуждестранна валута, която да помогне за укрепването на пазарната цена на тази валута чрез съгласието да се сменят плащания, които би следвало да се извършат в различни валути
Валутен фючърс – договор между купувач и продавач на чуждестранни валути, който осигурява предаване на стимулираната валута на определена цена, на фиксирана дата в бъдещ период
Валутна обмяна – дейността на банките, финансовите институции, брокерските къщи, т.е. на тези институции, които имат лиценз от Централната банка за обмяна на валута чрез покупка и продажба на вътрешните и международните пазари
Валутна операция – споразумение между продавач и купувач за размяна на определена сум валута по договорен курс на фиксирана цена
Валутна опция – договор, осигуряващ на собственика правото, но не и задължението да предостави или вземе определена валута на установена цена на или преди датата на изтичане на срока
Валутни резерви – наличните средства в чуждестранна валута, съхранявана по сметки в чуждестранни банки или по сметки в местни банки, както и централните златни запаси на дадена страна
Вальор – датата, от която започва да тече лихва по дадена банкова сметка(текуща, депозитна, влогова, по разрешен кредит и т.н.)
Варантен кредит – краткосрочен кредит, предоставян от банките на техните клиенти срещу залог на стока.
Вземания от клиенти – част от актива на търговските банки, обхващаща предоставените краткосрочни и дългосрочни кредити, в т.ч. и на бюджета, държавни ценни книжа, облигации в левове и валута, както и някои други активи
Вземания от финансови институции – част от активите на банката, която обхваща предоставените на финансовите институции депозити и кредити в левове и валута
Вирмент(Директен превод) – форма на плащане по нареждане на платеца, въз основа на което банката задължава сметката му и прехвърля сумата, посочена в нареждането по сметката на получателя
Високорискови активи – активи на банките включени в рисковия компонент на балансовите позиции с пълния размер на отчетната им стойност като: вземания и кредити със срок над една година за клиенти, чиито полици, менителници, записи на заповед не се рефинансират от БНБ; облигациите и другите ценни книжа със срок над една година; акциите, деловите участия, дългово-капиталовите инструменти и подчиненият срочен дълг на търговци и на свързани дружества; откритите валутни позиции и други
Вторичен пазар – пазар, на който инвеститорите купуват и продават съществуващите ценни книжа: държавни съкровищни бонове, облигации и други
Възвращаемост на активите – показател за оценка на активите на банката, който представлява отношение на печалбата след облагането й с данъци към всичките активи
Възвращаемост на инвестициите – доходът от дивидентите или лихвите, които банката получава за своите инвестиции, изчислен като процент от пазарната цена на акциите, дяловете в съучастия и други
Възвращаемост на основния капитал
показател за оценка на капитала, инвестиран от акционерите, измерен като отношение на печалбата след облагането й с данъци към сумата на основния капитал
Вътрешни плащания – плащания, извършвани между клиенти, които имат сметки в една и съща банка, респективно банков клон или банкова адресируема единица

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *