А-В       Г-Ж       З-Л       М-О       П-Т       У-Я 

Загуба
имуществена вреда, която се изразява в намаление на капитала на банката поради отчетен отрицателен финансов резултат от дейността й. Загубите за банките произтичат главно от наличието на несъбираеми и незначими като стойност активи, поддържането на които не е гарантирано. Обикновено обхващат кредити на предприятия и фирми, които не са способни да обслужват кредита си, освен при масирани субсидии от страна на държавата или други финансови институции
Задбалансови позиции
всяка позиция на банката, както е отчетена по счетоводните сметки зад баланса на банката и която ще възникне или ще стане изискиуема след настъпване на бъдещо несигурно събитие
Заем
предоставена от заемодателя на заемоискателя договорена сума или вещ за определен срок от време срещу лихва. Заемите могат да се реализират под формата на менителници, записи на заповед и други търговски ефекти, които имат характер на ценни книжа
Заемно участие
договор, според който банката ще продаде част от голям заем за период от време, равен на матуритета на заема така, че продажбата завършва, когато приключва срокът на заема
Законови провизии
провизии срещу загуби от несъбиране на вземанията за покриване на кредитен риск или загуби от преоценка на активите, образувани преди облагането на печалбата с данъци и други аналогични финансови сборове, заделяни от банките по силата на действащите нормативни актове за образуването на такива провизии.
Запис на заповед
вид полица, при която издателят и сам се задължава да брои фиксираната в нея сума на посочения падеж, т.е. издателят едновременно е и длъжник, който се задължава да изплати дълга по документа. При записа на заповед участват две страни: издател(длъжник) и бенефициент(получател на сумата)
Застраховка
обезщетение на парична загуба от настъпили неочаквано смърт, болест, пожар, наводнение, земетресение, кражби, разрушения или други виновно или невиновно нанесени щети от други лица, претенции за пропуснати печалби поради некомпетентност, небрежност или други случайности
Златен резерв
резерв от злато в кюлчета и монети, намиращ се в централните емисионни банки или в държавното съкровище
Извънстандартни активи
активи, с ясно проявени слабости, които могат да станат опастност за изплащането на кредита. Обикновено те не са защитени от платежоспособността на кредитоискателя. Характеризират се с наличието на голям риск от загуби за банката, ако слабостите на кредита не се отстранят
Използване на активите
отношение на банковите постъпления към общата сума на активите й, отразяващо средния доход от всички активи
Икономически свързани лица
група лица, едно от които пряко или непряко притежава повече от 50 % от капитала на други лица или има такова участие, което осигурява мнозинство при вземане на решения или възпрепятства вземането на решения
Импорт
внасяне на капитали в предприятия, ценни книжа и други активи
Инвестиционен фонд
имущество, обособено или необособено като юридическо лице, създадено чрез емисия и продажби на ценни книжа и управлявано от банка, небанкова институция или поне две лица, получили личен лиценз за извършване на банкови сделки по правила, регламентирани в неговия устав
Инвестиционни кредити
кредити, предоставяни от търговските банки за реконструкция, модернизация, ново строителство, разширение и изменение на съществуващ сграден фонд, за закупуване на оборудване
Инвестиционни тръстове
компании, чиято дейност е влагането на капитал в широк кръг ценни книжа. Обикновено те емитират акции и дялове и използват капитала си за закупуване на акции в други компании
Индексация
процес на изравняване на паричните задължения с нивото на цените
Индустриални облигации
емитират се от фирми, свързани с производството на някакви продукти или извършване на услуги. Обикновено се емитират във връзка с изпълнението на по-дългосрочни програми на дадена фирма с цел привличане на дългосрочни капитали
Индустрия за финансови услуги
формира се от тази група институции, които осигуряват четири категории услуги: осигуряване на средства за тези, които желаят да инвестират, включително инвестиционни банкови услуги, брокерски услуги, провизии за заеми; осигуряват доход и печалби за притежателите на ресурси чрез кредитиране или инвестиране на тези средства, включително депозитни услуги, брокерски дейности, ресурс на паричния пазар, застраховка „Живот“ и други; услуги за плащания, включително традиционните плащания в брой, по сметка и т.н.; съвети за най-добрия начин за извършване на услуга по първите три категории.
Инкасо
банкова операция, при която обслужващата банка събира суми по платежни документи, с които заверява или задължава сметките на своите клиенти. Банките инкасират също и парични средства в брой
Инкасови операции
събиране на вземания и извършване на плащания по нареждане на клиентите-титуляри на банковите сметки
Инсолвенти
клиенти на банката, които са изпаднали в състояние на неплатежеспособност
Инструментариум
система от финансови средства и техники, свързани с прилагането на определена политика в областта на финансите, например съкровищни бонове, записи на заповед, секюритизация и други
Интензивност на конкуренцията
измерва се чрез действието на следните фактори: брой на равностойните по балансови данни конкуренти; бързината на развитие на индустрията за финансови услуги; нивото на цените за обслужване и съхранение; липса на диференциране или спиране растежа на цените; разнообразни конкуренти; силни стратегически трусове в развитието на индустрията за финансови услуги; високи бариери за навлизане
Инфлация
процес на намаляване покупателната способност на парите, на базата на продължително повишаване общото ниво на цените на дребно
Ипотекиране
залагане на недвижимо имущество като обезпечение по отпуснат заем от банката, стойността на което следва да покрива размера на главницата и дължимата лихва по заема
Ипотечно обезпечена облигация
облигация, обезпечена от портфейл ипотеки и предполагаща предварително съставен план на плащанията, които инвеститорът-собственик на облигацията получава независимо от подлежащата дейност по ипотеките. Такава облигация може да бъде погасена на траншове или серии с различни дати на падеж
Капитализация
сделка между кредитора и кредитополучателя, според условията на която дължимите несъбрани лихви по кредит или друго вземане се добавят към неплатената и неиздължена главница по вземането към датата на падежа
Капиталов пазар
пазар, на който се осъществява размяната на дългосрочни финансови средства – акции, облигации, бонове и други ценни книжа
Капиталова база
формира се от първичния капитал, допълнителните капиталови резерви и отбивите от капитала на банката
Касов дефицит
недостиг на касова наличностза покриване на текущите плащания
Качество на активите
един от основните индикатори за оценка на банките, отразяващ темпа на нарастване на общия размер на отпусканите заеми в интервала между два отчета. Определя се чрез следните показатели: сумата на резервите за загуби по кредити като процент от общата сума на тези кредити; нетната стойност на глобите и неустойките, като процент към общата сума на кредитите; „недействащи“ и съмнителни кредити към общите стойности на кредитите
Квази пари
паричен резерв или потенциални пари, които са извън сферата на обръщението и се намират в трезорите на емисионната банка
Квотни акции
акции, които нямат номинална стойност, а процентен дял върху основния капитал на акционерното дружество
Кеш
пари в наличност, в брой(монети и банкноти) за разлика от банковите чекове, разплащателни сметки, влогове и депозити
Клиент
всяко физическо или юридическо лице, гражданско дружество или друго сдружение на такива лица, което няма самостоятелна правосубектност; държавата или нейни органи, които се проявяват като самостоятелни носители на задължения към банката и по отношение на които банката име експозиция
Клиринг
начин на плащане чрез взаимно погасяване на непрекъснато възникващи насрещни вземания и задължения, без употребата на налични пари
Клирингова валута
парична единица, договорена за водене на клирингови сметки, между две или повече страни, например щатски долари, английски лири, евро и пр. за осъществяване на разплащанията между тях
Клонова мрежа
общият брой на собствени клонове, представителства, офиси и други структурни единици, чрез които една банка осъществява дейността си в страната и в чужбина
Коефициент на високоликвидните активи
показател, който измерва частта от задълженията за плащане със срок до една година, покрити от касови наличности и други високоликвидни активи.
Коефициент на касова ликвидност
показател, който изразява съотношението на оценените по левовата им равностойност по централния курс на деня, котиран от БНБ, сума на касовите наличности в банкноти и по текущи сметки в левове и валута, депозити и резерви при БНБ, благородни метали към сумата на всички активи с остатъчен срок до падежа до една година включително
Коефициент на обща ликвидност
съотношението на оценените по левовата им равностойност по централния курс на деня, котиран от БНБ, сума на касовата наличност в банкноти по разплащателните(текущи) сметки в левове и валута, депозити и резерви при БНБ, благородни метали, държавни ценни книжа на българското правителство, БНБ, правителства и централни банки на страни, определени от БНБ като безрискови, към сумата на всички активи с остътъчен срок до падежа до една година включително
Коефициент на платежеспособност
показател, който изразява съотношението на собствения капитал към общата сума на пасивите
Коефициент на трансформация
показател, който се изчислява като сборът на разликата между сумата на пасивите и сконтираната сума на активите, групирани в интервал с равен остатъчен срок до падежа, се отнесе към разликата между сумата на активите със срок над една година и сумата на задължителните специални резерви(провизии), образувани срещу тези активи
Командитно дружество
дружество, образувано с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска
Командитно дружество с акции
дружество образувано с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от трима души
Комисиона
определено възнаграждение или заплащане на търговец или посредник при сделки, обикновено определяна като процент от сумата или стойността на сделката
Конверсионен фактор
коефициент, с който се приравняват задбалансовите към балансовите позиции на банката с оглед оценката на риска
Конверсия
изменение на условията на пуснати по-рано заеми. Конверсията представлява намаляване на лихвения процент, увеличение на срока за погасяване на заемите или намаляване на задълженията на държавата по заемите, т.е. на сумата на държавния дълг. Тя може да се придружава от отменяне на облигациите от по-рано отпуснати заеми срещу облигации на нов конверсионен заем
Конвертируема валута
валутата, която може да се купи или да се продаде без ограничания при обмяната й в други валути
Конкордат
предпазна процедура по фалит
Консолидация
1)затвърдяване, заздравяване, обединение; 2)превръщане на текущи краткосрочни държавни заеми в дългосрочни заеми или обединяване на няколко стари държавни заема в един чрез отпускане на нов дългосрочен заем
Консолидиран баланс
обобщен балан, отразяващ финансовото състояние на търговските банки, включително техните клонове, представителства, офиси и други сателитни структури
Консорциум
договорно обединение на търговци за извършване на определена дейност
Контокорентен кредит
лимитиран вид кредит, отпускан за кратки срокове, например шест месеца, за първокласни клиенти на банката по разплащателната им сметка за покриване на текущите им плащания
Контрагент
страна по договор
Контролен пакет акции
количеството акции, което осигурява на техния собственик решаващо влияние върху дейността на акционерното дружество
Кореспондентска банка
банка в една страна, която действа като агент на банка в друга страна, например при парични преводи
Кореспондентски отношения
система от формални и неформални отношения между големи и малки банки, основани на базата на размяна на банкови услуги като извършването на разплащания, обработка на чекове и пр
Кореспондентски сметки
сметки, чрез които банките отчитат и уреждат платежните отношения помежду си. Те могат да бъдат кореспондентски сметки в местни или чужди банки
Котиране
1) установяване на цената(курса) на ценни книжа, стоки, която се образува на борсата; 2) официална публикация на борсовите курсове на ценните книжа, чуждата валута, стоките
Краткосрочен актив
актив, който има остатъчен срок до падежа, по-малък или равен на една година
Краткосрочен кредит
кредит със срок за издължаване до една година
Краткосрочен пасив
пасив, който има остатъчен срок до падежа, по-малък или равен на една година
Кредит
всяка експозиция, възникнала в резултат на договор за банков кредит, кредитна линия, придобиване, приемане, гарантиране или джиросване на позиции, акции, ценни книжа или вземания, отпускане на аванси, откриване на акредитиви, стендбай акредитиви, отпускане на овърдрафт по банкова сметка или по друг подобен начин
Кредит „До поискване“
банков кредит, който трябва да се издължи при поискване от страна на кредитодателя. Най-широко е разпространен на междубанковия паричен пазар
Кредит на открито
кредит, предоставян от банките на първокласни клиенти, без да е покрит с някакво обезпечение, гаранция или застраховка в полза на банките
Кредитен еквивалент на задбалансова позиция
сумата, на задбалансовата позиция, приравнена към балансовия актив чрез използване на позицията на конверсионния фактор
Кредитен ресурс
паричните ресурси, които банките взаимно си предоставят на междубанковия паричен пазар срещу договорена лихва, за фиксиран период от време и при определени условия
Кредитен риск
вероятността контрагентът по някоя срочна сделка да не изпълни или да се окаже в невъзможност да изпълни условията по сделката
Кредитен таван
инструмент на рестриктивна политика на Централна банка, изразяващ най-голямото допустимо увеличение или на необходимото най-малко намаление на общия дълг на кредитите в лева на фирмите и другите организации към съответните търговски банки
Кредити за оборотни средства
заеми, които се разрешават със срок до една година за формиране на оборотни средства на фирмите(стоки, суровини, материали, горива и пр.).
Кредитна линия
размер на кредит, договорен между търговските банки и техните клиенти, който се усвоява на части за определен период от време и при определени в договора условия
Кредитоспособност
състояние, което изразява способността на клиента на банката да върне получения заем според условията на сключения договор
Криминален риск
опасността от кражби, измами, злоупотреби или други криминални престъпления, които биха донесли загуби на банката
Крос курсове
съотношението между две валути, което произтича от техния курс по отношение на трета базова валута. Изчислява се като отношение на курсовете на еквивалентната и котираната спрямо базовата валута
Курс
цена, по която в даден момент се купуват или продават на борсата ценни книжа. Курсът на ценните книжа се определя с оглед предполагаемия доход от тези книжа и на средния лихвен процент. Курсът се изменя от борсовата игра, зависи от общата икономическа и политическа обстановка
Курс „Продава“
курсът, по който банките продават чуждестранни парични средства срещу националната валута.Обикновено курс“продава“ е по-висок от базисния курс и курс „купува
Курс Купува
курсът, по който банките изкупуват чуждестранна валута срещу националната валута
Курсова разлика
разликата между базисния курс, определен от Централната банка и действителния курс на една валута
Копюр
номиналната стойност, означена цифром и словом върху банкноти, монети или ценни книжа
Лендинг
предоставяне на обекти(машини, съоръжения и други) под наем, без право за наемателя да ги закупи
Либор(Libor – London interbank offered rate)
базисен лихвен процент, по който банките си предоставят взаимно заеми на европейския паричен пазар. Често се използва и при определяне на лихвения процент и по други видове заеми.
Лизинг
съглашение със собственика на имущество да предостави на другата страна ползването му за определен срок на определена цена. Лизингът по резултатите си може да бъде покупка на кредит, защото собствеността върху актива би могла в края на наемния срок да бъде прехвърлена на наемателя
Ликвидационна сметка
банкова сметка за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация
Ликвидация
процес на превръщане на имуществото, ценните книжа, дяловете в съучастия и други финансови дълготрайни активи в пари в брой или по сметка, с което става издължаването към кредиторите. Остатъкът от активите, след задоволяването на претенциите на кредиторите се разпределя между акционерите
Ликвиден актив
всеки актив от баланса на търговските банки, който отговаря на условията за стабилна цена, пазарна реализация и възвръщаемост
Ликвидност
способност на банката да посрещне своите задължения с притежаваните от нея пари и краткосрочни активи в определени срокове и за съответните дължими суми
Лимит
предел, ограничение, пределно количество, пределна норма, граница
Лихва
доходът, получаван от паричния капитал, даден в заем или заложен в банка
Лихвен риск
възможността бъдещи промени в лихвеното равнище да повлияят отрицателно върху печалбата на банката, с което да увеличат общия й ликвидационен риск
Лихводелител
счетоводно число, което се получава като броят на дните на лихвената година(360) се раздели на договорения годишен лихвен процент
Лихвочисло
счетоводно число, на база на което се изчислява месечната лихва по дебитните/кредитните сметки на клиента, при условие, че една лихвена година се състои от 360 дни, а един лихвен месец от 30 дни. Месечното лихвочисло по предоставен кредит се получава, например като се натрупат(съберат) ежедневните салда по ползвания кредит от 20-то до 20-то число на следващия месец. За всеки от почивните дни се взема салдото по кредита от последния работен ден. Когато месецът има 31 дни, се пропуска салдото с дата 30. Сборът от така натрупаните салда по ползвания кредит представлява лихвочислото
Лична лицензия
разрешение, издадено от Централната банка за извършване на банкови сделки от физически лица с необходимата квалификация и опит в банкирането. Лицата, получили лична лицензия, имат право да управляват и представляват банки и небанкови институции, да извършват сделки, които са посочени в текста на лицензията
Ломбарден кредит
кредит срещу залог на ценни книжа, държавни съкровищни бонове, търговски ценни книжа, акции, облигации
Ломбардна лихва
лихвения процент, при който БНБ разрешава кредити на търговските банки срещу ценни книжа( съкровищни бонове, емитирани от Министерството на финансите
Лоши кредити
вземания на банката, по които има големи просрочия по изплащането на главницата или по лихвите

 


									
 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>