Warning: Creating default object from empty value in /home/marshal/public_html/wp-content/themes/platformpro/core/library/class.layout.php on line 163
Речник от М до О

А-В       Г-Ж       З-Л       М-О       П-Т       У-Я

Марж
излишък, разлика. Най – общото му значение във финансите е разликата в цената, по която е купено нещо и цената, по която е продадено. В банковото дело означава разликата между средния лихвен процент на актива(цената на актива) и средния лихвен процент на пасива (цената на пасива). Наличието на положителен марж е предпоставка за реализиране на печалба за банката при положение, че балансът й не е обременен прекомерно с „лоши кредити“
Марж на печалбата
отношение на печалбата на банката след облагането й с данъци към общата сума на приходите й
Маркет – мейкъри
фирми, които купуват и продават акции за своя собствена сметка, получавайки печалба от разликата между продажната и покупната цена. Маркет-мейкъри има и на валутния пазар, където основната роля се играе от търговските банки, които определят курсовете „купува“ и „продава“
Матуритет
остатъчен срок до падежа на разрешен от банката кредит
Междубанков паричен пазар
пазар на краткосрочни междубанкови кредити и депозити, извършван за големи количества ресурси с цел регулиране ликвиднтостта на банката във всеки един момент чрез поддържане на оптимален размер на средствата по текущата и сметка в БНБ. Сделките, които осигуряват необходимите парични ресурси се сключват между банки или други финансови институции
Междубанкови плащания
плащания между клиенти , чиито сметки се обслужват от различни банки или техни клонове, т.е. от различни банкови адресируеми единици
Международен валутен фонд
основан пред 1944 година в Бретън Уудс с цел финансиране на временни затруднения в платежните баланси на страните, след представяне от страна на правителствата на съответни стабилизационни програми. МВФ играе важна роля за стабилизиране на международната ликвидност
Международна лицензия
разрешение, което се издава от Централната банка за извършване на банкови сделки в страната и в чужбина
Мемориален ордер
счетоводен документ, чрез който, на базата на първични документи се записват в хронологичен ред търговските сделки и произтичащите от тях банкови операции
Менителница
кредитен документ, по силата на който едно лице задължава друго лице да изплати на определено място и време определена парична сума на трето лице
Метод на басейна от парични ресурси
допускането, предположението, че всички банкови ресурси идват от един източник, чиято цена и срок могат да бъдат определени чрез управлението им
Метод на разделянето на паричните ресурси
изискване за детерминиране и разграничаване на специфичните източници на парични ресурси с оглед да се определят точно сроковете и цените им
Мораториум
отсрочка на плащанията, установявана от правителството за определен срок, поради настъпили извънредни обстоятелства – война, криза, стихийно бедствие и други
Набирателна сметка
банкова сметка за съхранение на пари, предоставени за разпореждане от клиента на негово поделение, необособено като самостоятелно лице
Надзорен съвет
орган, представляващ дружеството само в отношенията му с управителния съвет. Надзорния съвет не може да участва в управлението на дружеството. Членовете му се избират от общото събрание на акционерите, като броят им може да бъде от 3 до 7 души. Надзорния съвет приема правила за работата си и избира председател и зам.председатетел от своите членове
Наличност по банкова сметка
кредитният остатък по сметката, неизползваният овърдрафт, неусвоената част от кредит, кредитна липса или друго кредитно улеснение
Натрупани резерви
всички резерви, независимо от вида и условията за наличното ползване, които са отчетени по счетоводните сметки на банката
Национална лицензия
разрешение, което се издава от Централната банка за извършване на банкови сделки в страната
Начислена месечна лихва
събираната от банката лихва от текущата сметка на клиента, при наличие на авоар по нея, изчислявана като отношение на лихвочислото към лихводелителя за определен период от време
Невидими резерви
сумата на евентуалното превишаване на пазарната стойност на имуществото и вземанията на банката над отчетната стойност на това имущество и вземания, сума която не може да бъде установена по баланса на банката. Тя може да бъде получена изцяло или отчасти посредством продажба на имущество, събиране или прехвърляне на вземания
Недействащи активи
активи, които не генерират доход, тъй като вноските по главницата или лихвата не са платени за 90 или повече дни. Обикновено вноските по лихвата, равни на дължимата лихва за 90 или повече дни се капитализират, рефинансират или покриват от нов заем
Незабавно инкасо
плащане, при което платецът дава предварително съгласие плащането да става незабавно от неговата сметка по искане на получателя
Некомулативен привилегирован капитал
сумата на капитала набрана чрез подписка на привилегировани акции, дивидентът по които не се натрупва в полза на притежателя на акцията
Неконвертируема валута
валута, която служи за разплащания само на националния пазар
Необслужваем кредит
кредит или друг актив, дължимите лихви и погашения по който не са били платени изцяло или отчасти в период по-дълъг от 90 дни или по които лихва за период по дълъг от 90 дни е била капитализирана, рефинансирана или е била отсрочена, когато подобни действия не са били предвидени в оригиналния договор за сделката, по силата на която е отпуснат кредитът или е придобит аналогичния актив
Нерезиденти
частни или юридически лица, които се третират като чужденци по отношение на фискалния и валутния контрол или останалото законодателство
Неснижаем остатък на депозитите
остатък, който представлява отношение на най-ниската дневна наличност на приетите депозити за последните 12 месеца и наличността на депозитите към определен текущ момент
Несъбираеми(Безнадеждни) вземания
кредити, за които е налице едно от следните условия: 1) длъжникът е обявен в несъстоятелност; 2) длъжникът е в процес на ликвидация и съществува риск да останат неудовлетворени кредитори; 3) по кредита, включително по други вземания на банката от този длъжник на натрупани просрочени суми повече от 90 дни
Несъбрани лихви
лихви, дължими, но неплатени и капитализирани поради невъзможност на длъжника да плати лихвите от текущите постъпления по стопанската си дейност. Сумите по несъбрани лихви не представляват приход на банката, поради което се отчитат по специална пасивна сметка, предназначена за тяхното счетоводно отразяване извън сметката за печалби и загуби от текущата дейност
Нетен доход
чистия доход, който остава след изплащането на дължимите данъци към държавния бюджет
Нетен лихвен марж
разликата между приходите от лихви и разходите за лихви на банката, разделена или на цялата сума на активите или на лихвоносните активи
Нетна стойност
стойността, по която са изчислени активите чрез счетоводните сметки на банката, т.е. стойността им без амортизациите
Нефинансови дълготрайни активи
активи на банките, вложени в сгради, имущество, техника и други
Нефинансово предприятие
институция, която не е банка, инвестиционен фонд, застрахователно или лизингово дружество
Нискорискови активи
активи в балансите на банките, включени в рисковия им компонент с тегло равно на 1/5 от отчетната им стойност, като: депозити в банки в левове и чуждестранна валута; кредити в левове или валута с оригинален срок над една година, изцяло обезпечени с ДЦК на правителството, БНБ или ценни книжа на правителства и централни банки на базрискови страни и международни институции или със злато или депозити в чуждестранни валути, за които БНБ котира централен курс; и др
НИФ(NIF – note issuance facility)
кредитна сделка, свързана с емитирането на ценни книжа от клиент с посредничеството и под управлението на банка, при която банката предосавя на клиента определен лимит, до който приема да изкупува обратно ценните книжа, емитирани от него по тази сделка
Номинална лихва
лихвата по ценни книжа с твърда лихва, изразена като процент на номиналната стойност към пазарните цени
Номинална стойност
лицeвата стойност на ценните книжа, акции, облигации и т.н
Норма на оборота
показател, който изразява сътношението на общия брой на продадените акции към всички акции, котирани на борсата за една година


 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>