Warning: Creating default object from empty value in /home/marshal/public_html/wp-content/themes/platformpro/core/library/class.layout.php on line 163
Речник от П до Т

А-В       Г-Ж       З-Л       М-О       П-Т       У-Я 

Падеж
датата, на която става погасяването на кредит или друго финансово задължение, съгласно условията на сключения договор между банката и нейния клиент
Пазарен риск
потенциалната загуба за банката, предизвикана от покачването или намаляването на лихвените проценти, което може да се отрази неблагоприятно върху активите, които би трябвало да се продадат или придобият върху всички видове парични ресурси, които могат да бъдат взети назаем или погасени
Пазарна стойност на ценни книжа
стойност, която се определя от курса на борсата или пазара при закриване на операциите в края на работния ден.
Пари в обръщение
всички банкноти и монети извън касите на БНБ: парите в касите на търговските банки, спестовните каси, пощенските и застрахователни институции, в касите на фирмите и други организации и пари, намиращи се в населението
Паритет
установено законно съотношение между паричните единици на различните страни, изразено в злато
Паричен пазар
Търговия на банковия паричен пазар от дилъри
Парична емисия
превишението на плащанията над постъпленията по касовия план, което предполага пускането на пари в обръщение
Парична маса
количеството пари, което се намира в обръщение
Парични агрегати
чрез тях се осъществява установяването и регурирането на парите в обръщение. В икономиката на различните страни се приемат различни модели. Най-разпространени са следните парични агрегати: М1 – включващ наличните пари, безрочните влогове и депозити, акредитиви, издадени от небанкови институции и някои други депозити; М2 – включващ депозитите на виждане, срочните влогове и депозити, по които банките нямат интензивно движение и други задължения; М3 – включващ депозити на виждане, срочни влогове и депозити, срочни влогове над определен размер и някои други депозити
Парични средства на търговските банки
част от активите на търговските банки, която обхваща: касата в левове и валута; авоарите по текущите сметки в левове и валута; задължителните обезлихвени резерви в левове и валута; други специални сметки в левове и валута; благородни метали
Пасиви
акумулираните от търговските банки парични средства, обхващащи привлечени средства от финансови институции, нефинансови институции и други клиенти; приходи за бъдещи периоди, други пасиви; печалба; капитал; резерви
Пенсионен фонд
резервирани суми във фонд, инвестиран в ценни книжа и други активи, от които се изплащат пенсиите
Перпетуитет
непрекъснатост, постоянство
Плаващ лихвен процент
лихвен процент, който се изменя от търсенето и предлагането на пазара на кредити
Платежен документ
документи за разплащания, които се съставят и подписват от клиентите на банките за извършване на желаните от тях операции и сделки, чрез които се осъществява процеса на плащане по банков път
Плащане
всяка операция между банка и неин клиент, свързана с прехвърляне на авоари в национална или чужда валута от една банкова сметка в друга
Позиция
всеки обект на отчетност на банката, вземане, задължение или имущество, независимо от условията при които е възникнало или се подчинява
Поименни акции
акции, които изискват легитимация с изрично посочване на името на собственика чрез вписване в книгата на акционерите на дружеството
Покрит кредит
кредит, обезпечаван със залог на стоки, материали или други ценности, които кредитополучателя няма право да продава до издължаването на кредита и лихвите по него
Полици
кредитен документ, по силата на който едно лице се самозадължава или задължава друго лице да заплати на определено място и време дадена парична сума
Порто
пощенски или телеграфни разноски за транспорт
Портфейл
обобщаващ термин, използван за изразяване на общата сума на инвестициите, направени от лице или институции
Поръчителство
договор, при който поръчителят се задължава към кредитора на трета страна да отговаря за изпълнение на поетите от нея задължения
Посреднически операции
съхраняване, покупко-продажба на ценни книжа, благородни метали, ценности, чуждестранна валута и други
Потребителски кредити
краткосрочни заеми, предоставяни на населението за закупуване на определени стоки
Преводни операции
осъществяване на разплащания по нареждане и за сметка на клиенти както в страната, така и в чужбина
Предприемачество
умението да се развиват продукти, технологии, процеси и да се организира производството на стоки и услуги
Престация
правото на кредитора да иска осъществяване на дължимия резултат. Престацията е това, което има да се дава
Претенции
право по задължения или вземания на търговските банки: кредити, ценни книжа, ДЦК, облигации
Привилегировани акции
акции, които в зависимост от правата по тях дават повече гаранции или права на собствениците, гарантиран или допълнителен дивидент, по – голям дял от ликвидационното имущество и др
Проблематични активи
активи, които освен характеристиката на нестандартни кредити имат и допълнителни недостатъци, свързани с обстоятелството, че слабости, обективни факти, условия и стойности правят издължаването на кредитите твърде невероятно
Пролонгация
продължение на срока на действие на даден договор или споразумение
Процентни акции
акции, които дават право на притежателя да получи процент от номиналната стойност на акцията, независимо дали акционерното дружество е реализирало печалба или загуба, както и дивидент, т.е. реализират се два вида права
Разплащателна сметка
банкова сметка за съхранение на пари, платими на виждане без срок за предизвестие от страна на клиентите на банката
Рамбурсен кредит
краткосрочен кредит по външнотърговска операция, която се осъществява чрез трата, издадена от износители срещу чуждестранна банка, при която е открит акредитив
Рамбурсиране
възстановяване на предварително платена сума
Рафт RAFT
кредитна сделка, вариант на RUF, при която в условията на публична подписка, с посредничеството на група банки, клиентът продава свои полици, по които банките – посредници дават възможност за определен лимит, обикновено до пълния размер на емисията, по продадените на подписката полици
Реална лихва
равнище на лихвите, изразено с паричен еквивалент, отразяващ ръста на инфлация в сравнение с минал период
Ревалоризация
законно или официално увеличаване на паритета на съответната валута спрямо другите валути
Револвиращ кредит
автоматично възобновяем кредит, при който банката може да предоставя суми до определен размер след погасяването на дадена част от него, до достигането на определения общ лимит на кредита
Регистрационен код на платежни операции
уникален банков код, който се дава на всяка платежна операция от онази банка или банков клон, който инициира процеса на плащане
Регрес
правото на потребителя на ценна книга или по друго вземане да предяви и иска плащане или изпълнение в пълен размер и при условията, при които такова плащане или изпълнение е дължимо от номинален длъжник по придобитата ценна книга в случай, че номиналния длъжник по ценната книга не плати или не изпълни задължението си по нея в установените съгласно сделката уговорени размер, условия и срок, по които ценните книжа са възникнали
Реекспорт
износ от страната на стоки, внесени преди това от чужбина
Режим „Реално време“
банкова компютърна комуникационна система, която осигурява едновременно въвеждане, обработване и осчетоводяване така, че изходните резултати отразяват реалните изменения с получаването им
Резервен фонд
законово изисквани натрупвания за търговските банки, получени чрез заделянето на 1/5 от печалбата след облагането й с данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата по фонда достигнат 1.25 на сто от сбора на активите, поетите гаранции и други обезпечения
Резиденти
частни лица, или организации, създадени съобразно закона, които се третират като местни лица според данъчното законодателство и законодателството за валутния контрол
Ремитент
получател на парични средства, фондове и пр
Репо
сделка, при която ценни книжа се продават с уговорка да се изкупят обратно след определен срок
Ресконтиране
операция на Централната банка по сконтирането на ценни книжа, предоставени й от търговските банки като залог по ломбардни кредити
Рестрикция
ограничаване, съкръщаване
Рефинансиране
сделка, по която кредиторът привлича на кредитния пазар средства, с цел да покрие увеличената си експозиция в резултат на непогасени задължения от лихви или погашения по кредити
Риск за доходността
рискът на нетния доход за банката след облагането, който обикновено се отнася до акционерите
Риск за платежеспособност
вероятността една банка да фалира
Рисков капитал
финансови дълготрайни активи, инвестирани в предприятия, изложени на голям риск, както и в малки нови рискови начинания
Ройтер
информационна компания, която предлага чрез екран, телеграф и други комуникации котировки на обменните валутни курсове, финансова информация, дилърски услуги и др
Салдо
информация от дадена счетоводна сметка, която характеризира състоянието на отчитания обект в даден момент, изразено стойностно, а там , където е възможно, едновременно и натурално и стойностно
Саниране
оздравяване, система от мероприятия, която има за цел да предотврати фалита на фирми, институции и други чрез предоставяне на кредити от банки или от държавата
Световна банка
Международна банка за възстановяване и развитие, основана през 1944 година в Бретън Уудс с цел да подпомага развитието на страните чрез заеми на правителства или на гарантирани от тях юридически лица
Сегментиране на пазара
разделяне на банковия пазар на клиентови групи с различни нужди от финансови услуги и изготвяне на дизайн и реклами за всяка една от тези групи клиенти
Секюритизация
заместване на банковите кредити с ценни книжа. Банките изкупуват ценните книжа срещу отстъпка, при което клиентът получава парични средства, но не под формата на банков кредит, а срещу предоставянето на записи на заповед, менителници и други ценни книжа
Сертификат
удостоверение, издавано от търговски банки за потвърждаване собствеността върху ценни книжа и депозити в банките
Сетълмент
окончателно прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес, с което се преразпределя ограничения паричен ресурс и с което плащането е действително завършено между банките, участващи в платежната транзакция
Сити
централната част на Лондон, в която са съсредоточени управленията и офисите на най-големите банки, промишлени, търговски, застрахователни и пароходни компании, борсата. В преносен смисъл Ситито олицетворява английсата финансова индустрия и финансов капитал
Сконтирана сума на активите
намалената стойност на активите с размера на сконтовите проценти за ликвидност
Сконто
процент, който банката удържа за себе си при изплащането на полиците, преди изтичане на техния падеж
Сконтов кредит
кредит, който се предоставя срещу изкупуване на търговски ценни книжа, срокът по които не е настъпил
Сконтов процент
процентът, който банката отделя при сконтовите си сделки
Сметки ЛОРО
сметки, които се водят на клиента в чуждестранни банки-кореспонденти или на чуждестранни клиенти в баланса на банките
Сметки Ностро
сметки на дадена банка, които се водят в баланса на нейната банка кореспондент в чужбина
Спекулации
опит за антиципиране, изпреварване и печалба от промяна на валутните курсове; игра с пазара
Спесимен
документ, който удостоверява подписите на лицата, които имат право да представляват банката по сделките с трети лица, придружени с описание на обема на предоставената на тези лица представителна власт и начина на подписване на договорите от тези лица
Спестовна сметка
банкова сметка за съхранение на пари на граждани срещу издаване на лична спестовна книжка или друг аналогичен документ
Спестовни влогове
парични суми, предназначени за натрупване, които са депозирани в банката без определен срок и могат да се изтеглят по всяко време от вложителя
Спот курс
цена, котирана за транзакции с валута с незабавно прехвърляне чрез превод през спот периода
Спред
разлика между лихвите, договаряни от търговските банки по разрешаваните от тях кредити и плащаните по привлечените средства; разлика между договорения от банката лихвен процент и основния лихвен процент
Средно срочни кредити
кредити със срок за погасяване от една до три години
Срочни депозити
депозирани парични средства, които могат да се теглят след изтичане на определения с договор между банката и клиента срок
Стагнация
спадане на промишленото производство
Стендбай кредит
гарантиран кредит, при който кредитополучателят издава поредица краткосрочни ценни книжа срещу банкова гаранция за целия срок, предоставена под формата на споразумения, че гарантира да се закупи или намери купувач за цялата емисия ценни книжа
Стипулация
устен отговор по силата на който задължението възниква в момента, в който клиентът се задължава пред кредитора. Типичен пример за стипулация са сделките на борсата
Сторно
счетоводен способ за отстраняване на допуснати грешки при счетоводните записвания
Субординарно задължение
задължение, което се издължава след някое друго, което е с първа поредност
Суич (SWITCH)
сделка, при която един ефект(ценна книга, валута) се заменя срещу друг ефект, например обмяна на клирингова валута за конвертируема или обратното, като се отчита дизажиото на клиринговата валута по отношение на конвертируемата
Съучастия
инвестиции на банките, които осигуряват участие в капитала на съвместното предприятие, в което са насочени и срещу което получават част от печалбата
Такси
определени суми, които се плащат от клиенти на банката за ползваните банкови услуги, улеснения и други
Такси
определени суми, които се плащат от клиенти на банката за ползваните банкови услуги, улеснения и други
Тарифа
официално установена система от норми за облагане, заплащане на такси, комисиони, разноски, лихвени проценти, събирани от банките по предлаганите от тях услуги
Тарифа
официално установена система от норми за облагане, заплащане на такси, комисиони, разноски, лихвени проценти, събирани от банките по предлаганите от тях услуги
Текуща бюджетна сметка
банкова сметка за съхранение на пари на разпоредителите с бюджетни средства и пари, отпуснати от бюджета на други лица
Текуща бюджетна сметка
банкова сметка за съхранение на пари на разпоредителите с бюджетни средства и пари, отпуснати от бюджета на други лица
Текущи активи
активи, непоказващи слабости, които биха застрашили изплащането им съгласно договорената схема. Такива активи са структурирани правилно и са осугурени във всяко отношение
Текущи активи
активи, непоказващи слабости, които биха застрашили изплащането им съгласно договорената схема. Такива активи са структурирани правилно и са осугурени във всяко отношение
Транзакции
касови потребности на външната търговия, например внос на стоки и услуги
Транзакции
касови потребности на външната търговия, например внос на стоки и услуги
Трансфер
прехвърляне, превод по извършени плащания
Трансфер
прехвърляне, превод по извършени плащания
Транш
предварително договорена сума по финансова операция, която се предоставя или ползва на части при определени условия
Транш
предварително договорена сума по финансова операция, която се предоставя или ползва на части при определени условия
Трата
менителница, прилагана в международните разплащания, представляваща писмено нареждане на издателя до неговия длъжник за заплащане на трето лице
Трата
менителница, прилагана в международните разплащания, представляваща писмено нареждане на издателя до неговия длъжник за заплащане на трето лице
Трезор
банково хранилище за съхранение на пари, ценни книжа, благородни метали и други ценности
Трезор
банково хранилище за съхранение на пари, ценни книжа, благородни метали и други ценности
Търговски банки
акционерни дружества, основен компонент на финсово – кредитната система. Търговските банки поддържат постоянни контакти със своите клиенти и, акумулирайки техните свободни парични средства, предоставят заеми и широк спектър от финансови услуги
Търговски банки
акционерни дружества, основен компонент на финсово – кредитната система. Търговските банки поддържат постоянни контакти със своите клиенти и, акумулирайки техните свободни парични средства, предоставят заеми и широк спектър от финансови услуги
Търговски ефекти
всички инструменти за влагане на пари на капиталовия и паричния пазар – ценни книжа, облигации, бонове, акции, полици, менителници, записи на заповед и др
Търговски ефекти
всички инструменти за влагане на пари на капиталовия и паричния пазар – ценни книжа, облигации, бонове, акции, полици, менителници, записи на заповед и др
Търговски регистър
регистър, който се води към окръжните съдилища, където се вписват всички търговци и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона
Търговски регистър
регистър, който се води към окръжните съдилища, където се вписват всички търговци и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона
Търговско дружество
юридическо лице, което обединява две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства
Търговско дружество
юридическо лице, което обединява две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства
Търсене на пари
пазарен индикатор, представляващ съотношение между масата на паричните средства, държани от населението и нивото на лихвените проценти в икономиката, влияещи върху намеренията да се влагат пари под формата на влогове или депозити, отколкото да се инвестират в други активи
Търсене на пари
пазарен индикатор, представляващ съотношение между масата на паричните средства, държани от населението и нивото на лихвените проценти в икономиката, влияещи върху намеренията да се влагат пари под формата на влогове или депозити, отколкото да се инвестират в други активи

 

 

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>