Продукти и видове кредити

Инвестиционен Кредит

В случай, че се нуждаете от свежи пари, за да осъществите своите инвестиционни планове – Инвестиционният кредит е вашия продукт.
Цел – за покупка на земя и сгради; строителство и обзавеждане на предприятия, офиси и магазини; машини, оборудване и транспортни средства (включително и употребявани); нематериални активи (лицензи, патенти и др.); инфраструктурни съоръжения.

За да кандидатствате за Инвестиционен кредит е необходимо да имате предварително изготвен инвестиционен план, прогноза за паричните си потоци, одобрен проект и оценка от легитимен оценител.
Обезпеченията трябва да съответстват на обичайната банкова практика и действащото в страната законодателство. Пазарната оценка се изготвя от лицензиран оценител, одобрен от Маршал. За обезпечение се приемат и активи – предмет на инвестиционния проект, включително недвижим имот с учредяване на договорна ипотека в полза на кредитора с минимален обезпечителен марж в размер на 1:2.
Подписва се и запис на заповед за размера на кредита и лихвите за 6 месеца, издаден от кредитополучателя и авалиран от съдружниците като физически лица.
Лихвата по този кредитен продукт е по договаряне и е в зависимост от степента на риска и самоучастието на клиента. Нашата финансова институция дава от 5 до 10 % отстъпка от действащата си лихвена политика.
Ние сме гъвкави по отношение на месечните плащания – те биха могли да бъдат анюитетни, т.е. равни месечни вноски или месечни плащания за лихва и едно окончателно погасяване на главницата.

Рефинансиране

Много често фирми и частни лица ползват финансиране от различни финансови институции при предварително договорени срокове и условия, но…
– когато се променят пазарните условия;
– когато договорения срок наближава, а пари за погасяване на задължението няма;
– когато банката едностранно и ултимативно променя условията по договора и то не към по-леки, а към по-тежки и скъпи;
…става почти невъзможно да се обслужва редовно полученото финансиране.
Маршал кредит груп може да помогна е такава ситуация като отпусне Кредит за рефинансиране. Това е съвсем нов договор за кредит и на практика прекратява взаимоотношенията ви със предишния кредитор, тъй като ние ще погасим изцяло задълженията ви към него. Със сумата отпусната от нас вие не само ще можете да погасите задълженията си, но в зависимост от обезпечението ще си осигурите допълнително и свежи пари за домакинството или частния бизнес.
Обезпеченията трябва да съответстват на обичайната банкова практика и действащото в страната законодателство. Пазарната оценка се изготвя от лицензиран оценител, одобрен от Маршал.

Оборотни средства

Чрез кредита за оборотни средства на Маршал кредит груп, Вие имате възможност да използвате кредитна линия с револвиращ лимит, кредит-овърдрафт или кредит с предварително одобрен погасителен план. Максималният срок на кредита е 60 месеца. Основни предимства на този вид кредит са: Минимален брой необходими документи; Възможност за частично или пълно погасяване по всяко време, с което се оптимизират лихвените разходи; Отпускане в различни видове валути, с цел улесняване на износа и вноса; Обезпечението за този вид кредит е вписана първа по ред договорна ипотека на недвижим имот, учредена в полза на кредитора. Имота, служещ за обезпечение трябва да е необременен с тежести. Лихвата по този кредитен продукт е по договаряне и е в зависимост от степента на риска и предоставеното обезпечение.

Револвиращ (възобновяем) кредит

Кредит, който може автоматично да бъде възобновен (да бъде ползван отново), при изпълнение от страна на клиента на договорените условия.

Кредит срещу залог на МПС – автомобил, камион, машина

С този кредитен продукт имате възможност в най-кратки срокове да получите необходимата ви сума срещу залог на вашето движимо имущество – автомобил, камион или друг вид МПС. За да кандидатствате за този кредит е необходимо предлаганото обезпечение (МПС) да отговаря на следните условия:
– да има валидна полица за застраховка „Автокаско“ и Гражданска отговорност за целия срок на договора за кредит;
– платен пътен данък;
–  да не е обект на съдебни дела;
– да няма други залози върху него;
– да няма извършени разпоредителни сделки с него през последните 6 месеца.
По време на действие на договора за кредит предоставеното като обезпечение движимо имущество се съхранява задължително на охраняем паркинг или в склад. Съхранението е за сметка на кредитополучателя.